Firma Exled nie produkuje ju� Tablic LED. Zajmuje si� wy��cznie ich serwisem.

Szukasz dobrej reklamy dla Twojej firmy?

Dobrze trafi�e�. Tablice diodowe oferowane przez nas, s� idealnym rozwi�zaniem w Twoim przypadku. Reklama dynamiczna jest kilka razy skuteczniejsza od statycznych obraz�w. Przyci�ga wzrok klienta, wygl�da profesjonalnie i nowocze�nie. To �wietna inwestycja kt�ra zwraca si� bardzo szybko.Jaki panel LED wybra�?

�eby najlepiej dostosowa� reklam� diodow� do naszych potrzeb musimy odpowiedzie� sobie na kilka pyta�.

Jaki kolor b�dzie najodpowiedniejszy? Kolor nie tylko ma pasowa� do identyfikacji wizualnej firmy, do fasady budynku czy charakteru samej firmy. Barwy maj� te� r�ny charakter i oddzia�ywanie. Dla przyk�adu:
Czerwony - najpopularniejszy kolor paneli LED. Prawdopodobnie dlatego �e przyci�ga wzrok, m�wi "tu jest co� wa�nego, przeczytaj". Badania wskazuj� �e tekst o tym kolorze wydaje si� by� bli�ej ni� w rzeczywisto�ci jest. Jego popularno�� zatraca jednak troszk� wyj�tkowo�� samej reklamy, cho� jest bardzo skuteczny w przekazywaniu informacji.
Zielony - jest kolorem odbieranym przez ludzkie oko jako najja�niejszy. Spokojny aczkolwiek stanowczy. Pozwala wyr�ni� si� z t�umu czerwonych reklam. Dobrze kojarzy si� z zielonym �wiat�em drogowym i natur�.
Niebieski - najmniej polecany we wzgl�du na jego jasno�� i kontrast. Stosowany jedynie w zacienionych warunkach i gdy g��wn� rol� odgrywa identyfikacja wizualna firmy.
Pomara�czowy, ��ty - neutralny. Dobrze pasuje do wi�kszo�ci fasad w tym kolorze.

Z jakiej odleg�o�ci ma by� czytelna? Tu g��wnym parametrem jest wielko�� liter a wi�c i wymiary samej tablicy. Dla przyk�adu:
Wysoko�� 27cm - czytelna ze 150m
Wysoko�� 42cm - czytelna z 250m
Wysoko�� 57cm - czytelna z 500m
Trzeba zaznaczy� �e te odleg�o�ci s� podane dla czcionki dopasowanej do wysoko�ci tablicy, czyli wykorzystuj�cej ca�� jej powierzchni�. Przeszkod� w tym przypadku b�d� polskie znaki w standardowych czcionkach Windowsa. Dla przyk�adu "�, p, �". Ich ogonki wystaj� poza lini� g��wn�, zmuszaj�c do zmniejszania rozmiaru samej czcionki. Niekt�rzy producenci radz� sobie z tym, stosuj�c w�asne czcionki specjalnie dopasowane do tablic diodowych.

Skierowana do przechodni�w czy pasa�er�w samochod�w? Cz�sto pope�nianym b��dem jest z�y stosunek bok�w samego wy�wietlacza LED. Doros�y cz�owiek czyta ca�ymi wyrazami a nie literami.za kt�rka Gdy tablica jest za kr�tka, wyrazy mog� po prostu si� na niej nie mie�ci�, co skutecznie utrudnia ich przeczytanie, zw�aszcza gdy jedziemy samochodem i nie skupiamy si� na reklamach. Inaczej jest gdy reklama skierowana jest g��wnie do przechodni�w kt�rzy maj� troch� czasu na przeczytanie tekstu. Jedynie w takich przypadkach uzasadnione jest stosowanie paneli umo�liwiaj�cych pisanie w dw�ch liniach.
Wa�ny jest te� sam spos�b monta�u tablicy LED. Powinna by� ona skierowana w stron� odbiorcy tak by jak najlepiej wykorzysta� jej k�t �wiecenia. Nawet tablic� o szerokim k�cie naj�atwiej jest przeczyta� stoj�c do niej na wprost.

Graficzne czy tekstowe? Z za�o�enia panel LED maj� s�u�y� do wy�wietlania informacji. Najwi�cej jej, niesie sam tekst. Wy�wietlanie grafiki czy animacji przyci�ga jednak wzrok klienta. Wy�wietlanie logo u�atwia tak�e identyfikacj� wizualn� i podnosi presti�.

grafika i tekst

Z pleksi czy metalowe? Wy�wietlacze mog� mie� r�ne obudowy. G��wn� jednak r�nic� jest to jaki prz�d stosuje producent. Prz�d z pleksi czy poliw�glanu jest tak samo wytrzyma�y jak prz�d z blachy perforowanej. Jest mo�e nawet bardziej estetyczny. Niestety jednak, odbija �wiat�o s�oneczne powoduj�c odblaski, jednocze�nie obni�aj�c kontrast. Czasami tak�e, przy nie szczelno�ciach samej obudowy potrafi zaparowywa�.

z pleksi i bez

Jakie jest prawdopodobie�stwo �e Chi�czyk kupi co� od Ciebie? Tu chyba komentarz jest zb�dny. Polska jest krajem wiod�cym w Europie je�li chodzi o produkcj� reklam diodowych. Oferty s� bardzo zr�nicowane i z �atwo�ci� znajdziesz produkt kt�ry spe�ni wszelkie Twoje oczekiwania.Polish English Czech

2009 - 2011 © ExledProjekt i wykonanie Exweb